Shpime Gjeologjike-Gjeomekanike

Komplast Group bënë hulumtime gjeologjike dhe gjeomekanike të shtresave të tokës.

Hulumtime gjeoteknike të shtresave gurore dhe të shtresave të tokës për vendosje të antenave të telefonisë

Hulumtime dhe injektime të tokës në drejtime dhe kënde të ndryshme: 90, 75, 60, 45.
Hulumtimi dhe monitorimi i sigurisë së tokës.

Analiza gjeologjike dhe gjeomekanike në Laborator të licencuar.
Elaborate të analizave.