Prodhimi i Gypave

KOMPLAST  Group është organizatë prodhuese e cila merret me prodhimin e PVC produkteve me kualitet të lartë dhe me standard botëror. Për procesin e prodhimit kjo ndërmarrje disponon me linja bashkëkohore për përpunimin e PVC prodhimeve, me të gjitha maqineritë e nevojshme dhe me punëtorinë me të gjitha mjetet.
Kuadri profesional me eksperiencën e vet bën që prodhimet e KOMPLAST- it të jenë të kërkuar në treg.
Përgatitja teknike dhe kuadrovile e KOMPLAST – it krijon mundësinë që të plotësohen standardet më të larta dhe kërkesat për një lloj të këtillë prodhimesh, të cilat janë cilësore, estetikë, funksional dhe ekologjikisht të pastër.